Privacybeleid

Gegevenscontroller

Braggio s.n.c. gevestigd in Viale dell'Industria, 24 - 37068 Vigasio (VR), CF en P. Iva 02647540232 (later, Eigenaar of afzet van het panel), als gegevensbeheerder, informeert overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van EU-reglement nr.

Onderwerp van de behandeling

De verantwoordelijke voor het gegevensverkeer (bijvoorbeeld naam, achternaam, belastingcode, e-mail, telefoonnummer, etc. later, persoonsgegevens of zelfs gegevens) verkregen ook mondeling of door de betrokkene gecommuniceerd tijdens registratie op de website en/of op het moment van registratie aan de nieuwsbriefdienst van de verantwoordelijke voor de verwerking of op het moment van uitvoering van een contract waarin de betrokkene partij is.

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, met betrekking tot het recht op toegang tot de gegevens, rectificatie daarvan, het verwijderen of blokkeren van het gebruik ervan, alsmede voor vragen over de mogelijke intrekking van reeds gegeven toestemmingen of verzet tegen een bepaald gebruik van de gegevens, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, per e-mail naar het adres info@outletpannelli.it.

Rechtsgrond en doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt:

A) zonder de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende partij (art. 6-punt F van de AVG), om het doel van het bedrijf van de eigenaar te realiseren, in het bijzonder:

voldoen aan de precontractuele, contractuele en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit bestaande relaties met de Klant;

de verplichtingen na te komen die zijn vastgesteld bij wet- en regelgeving, communautaire wetgeving of een beschikking van de Autoriteit;

u zich abonneren op de nieuwsbriefservice van de gegevensbeheerder en alle andere diensten die kunnen worden aangevraagd;

de rechten van de verwerkingsverantwoordelijke uit te oefenen.

B) onder voorbehoud van de specifieke toestemming van de belanghebbende (art. 6 aangestoken. Een van de AVG), door middel van specifieke informatie en los van het, voor de doeleinden die in het.

Houd er rekening mee dat klanten van Outlet del Pannello commerciële communicatie kunnen ontvangen met betrekking tot diensten en producten van de gegevensbeheerder die vergelijkbaar zijn met die welke de Klant al heeft gebruikt, tenzij de belanghebbende het daar uitdrukkelijk mee eens is.

Hoe te behandelen

De verwerking van de persoonsgegevens van de Klant gebeurt door middel van de in de kunst vermelde handelingen. 4 n. 2 van de AVG en precies: verzameling, registratie, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, blokkeren, communicatie, verwijdering en vernietiging van gegevens. Persoonsgegevens zijn onderworpen aan zowel papieren als elektronische verwerking.

De gegevensbeheerder verwerkt persoonsgegevens voor de tijd die nodig is om de in de kunst genoemde doeleinden te vervullen. 2 van deze informatie en in ieder geval niet meer dan 10 jaar na de beëindiging van de relatie met de Klant. De gegevens die worden verzameld en niet onderworpen aan de wettelijk vastgestelde opslag, worden uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de relatie met de betrokkene opgeslagen.

De gegevens zullen ook worden verwerkt in overeenstemming met het beginsel van vertrouwelijkheid en veiligheid, met name alle technische, IT-, organisatorische en procedurele beveiligingsmaatregelen zullen worden genomen, zodat het door de kunst aangegeven adequate niveau van gegevensbescherming wordt vastgesteld. 32 van de AVG.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om gratis geïnformeerd te worden over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, en

in voorkomend geval, het recht om rectificatie of annulering te verzoeken, alsmede de beperking van de verwerking, alsmede het recht om hun overdraagbaarheid toe te staan.

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, met betrekking tot het recht op toegang tot de gegevens, de rectificatie ervan, het verwijderen of blokkeren van uw persoonsgegevens, alsmede voor vragen met betrekking tot

als de reeds gegeven toestemmingen worden ingetrokken of bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de gegevens, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze juridische informatie.

Daarnaast heeft u het recht om beroep aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

E-mailreclame met registratie van de nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die strikt noodzakelijk en instrumenteel zijn voor dit doel of de gegevens die u afzonderlijk heeft meegedeeld, om u regelmatig onze nieuwsbrief per e-mail te sturen op basis van uw toestemming.

Het is mogelijk om uw abonnement op de nieuwsbrief op elk gewenst moment op te zeggen, hetzij per bericht naar de onderstaande contactpersonen, hetzij via een speciale link die beschikbaar is in elke nieuwsbrief.

Na annulering zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens en onder voorbehoud van onze reservering voor het latere gebruik van de gegevens, gebruik

waarvan u in deze verklaring correct op de hoogte bent gesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Toegang tot gegevens

Klantgegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor de in de kunst genoemde doeleinden. 2.A) en 2.B) van deze informatie:

medewerkers en medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke, in hun hoedanigheid van interne verwerkingsverantwoordelijken en/of beheerders en/of systeembeheerders;

aan derden (bijvoorbeeld aanbieders voor het beheer en onderhoud van de website, leveranciers, kredietinstellingen, professionele ondernemingen, enz.) die namens de gegevensbeheerder uitbestedingsactiviteiten uitvoeren, in hun hoedanigheid van externe verwerkingsverantwoordelijken.

Gegevenscommunicatie

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Klant (art. 6lett.b) en c) van de AVG) kan de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens doorgeven voor de in de kunst bedoelde doeleinden. 2.A) van deze informatie aan toezichthoudende instanties, gerechtelijke autoriteiten en© aan alle andere onderwerpen aan wie communicatie wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van deze doeleinden.

Gegevensoverdracht

Het beheer en de opslag van persoonsgegevens vindt plaats op de servers van de verwerkingsverantwoordelijke in de Europese Unie en/of externe bedrijven die zijn aangewezen en naar behoren zijn aangewezen als gegevensverwerker. De servers bevinden zich momenteel in de Verenigde Staten. De gegevens worden niet buiten de Europese Unie overgedragen. In ieder geval is het duidelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking, indien nodig, het recht heeft om de locatie van de servers te verplaatsen naar Italië en/of de Europese Unie en/of niet-EU-landen. In dit geval verzekert de verantwoordelijke voor de gegevens al dat de doorgifte van gegevens buiten de EU zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen door, indien nodig, overeenkomsten te sluiten die een passend beschermingsniveau garanderen en/of de door de Europese Commissie verstrekte modelcontractbepalingen aannemen.

Aard van de verstrekking van gegevens en de gevolgen van weigering om te reageren

Het verstrekken van gegevens voor de in de kunst bedoelde doeleinden. 2.A) van deze informatie is verplicht. Het niet verstrekken van een te verstrekken zal het onmogelijk maken voor Braggio s.n.c. om de huidige relatie met de belanghebbende te volgen.

Rechten van de betrokkene

Als belanghebbende heeft de Klant de rechten waarnaar in de kunst wordt verwezen. 15 - 21 van de AVG en precies de rechten van:

I. de bevestiging te verkrijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die hem betreffende zijn, ook al zijn ze nog niet geregistreerd, en hun mededeling in begrijpelijke vorm;

Ii.. de vermelding verkrijgen:

de oorsprong van persoonsgegevens;

voor- en verwerkingsmethoden;

de logica die wordt toegepast in geval van behandeling met behulp van elektronische instrumenten;

de identificatiegegevens van de houder, de beheerders en de aangewezen vertegenwoordiger;

van de onderwerpen of categorieën onderwerpen aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die ervan als aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, managers of benoemde personen op de hoogte kunnen worden gebracht;

Iii. krijgen:

actualisering, rectificatie of, wanneer u interesseert, gegevensintegratie;

het verwijderen, omzetten in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die in strijd met de wet worden verwerkt, met inbegrip van gegevens die niet hoeven te worden opgeslagen met betrekking tot de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;

het bewijs dat de onder a) en b) bedoelde transacties onder de aandacht zijn gebracht, ook wat de inhoud ervan betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, tenzij deze prestaties onmogelijk blijken of het gebruik van middelen die kennelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht;

Iv. zich geheel of gedeeltelijk verzetten tegen:

om legitieme redenen voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, ook al © voor het verzamelen;

de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met het oog op het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of met het oog op het verrichten van marktonderzoek of commerciële communicatie, door het gebruik van geautomatiseerde oproepsystemen zonder tussenkomst van een exploitant via e-mail en/of traditionele marketingmethoden per telefoon en/of papieren post. Er zij op gewezen dat het recht van bezwaar van de betrokkene, als bedoeld in punt b), met het oog op direct in de handel brengen met behulp van geautomatiseerde methoden zich uitstrekt tot traditionele methoden en dat in ieder geval de mogelijkheid voor de betrokkene om het recht van verzet zelfs gedeeltelijk uit te oefenen, blijft bestaan. Daarom kan de betrokkene besluiten om alleen communicatie te ontvangen via traditionele methoden of alleen geautomatiseerde communicatie of geen van beide soorten communicatie.

In voorkomend geval heeft de Klant dus de in de kunst bedoelde rechten. 15-21 van de AVG, namelijk het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht om vergeten te worden, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensportabiliteit, het recht op oppositie, evenals© het recht van klacht op een toezichthoudende autoriteit.

Procedures voor de uitoefening van rechten

De Klant kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door:

- een aangetekende a/r-brief in Braggio S.n.c., via dell'Industria 24, 37068 Vigasio (VR);

- een e-mail naar het adres info@outletpannelli.it

Kleine

De diensten van de verwerkingsverantwoordelijke zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar en de verwerkingsverantwoordelijke verzamelt niet opzettelijk persoonlijke informatie met betrekking tot minderjarigen. In het geval dat informatie over minderjarigen onbedoeld wordt geregistreerd, zal de verantwoordelijke voor de verwerking deze tijdig verwijderen, op verzoek van de betrokkene.

Eigenaar, manager en aangestelden

De verantwoordelijke voor de verwerking is Braggio S.n..c namens zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De bijgewerkte lijst van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkingsverantwoordelijken wordt bijgehouden bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Wijzigingen in dit beleid

Dit beleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om dit beleid regelmatig te controleren en te verwijzen naar de meest up-to-date versie.

Transactioneel door Flyer Tech

Transactionale by Flyer Tech is een dienst van Flyer Tech S.r.l., Via San Donato, 82, Bologna, BO 40127, Italië (€œFlyer Tech€). Transactionale by Flyer Tech gebruikt uw naam, e-mail en postcode om advertenties te presenteren. Daarom worden op het moment van uw bestelling uw naam, e-mail en postcode via beveiligde webservices aan Flyer Tech meegedeeld.

Door een bestelling op deze website te plaatsen, gaat u akkoord met de verzending en verwerking van uw relevante gegevens op de wijze en voor de hierboven beschreven doeleinden. De verwerking van dergelijke gegevens stelt Flyer Tech eenvoudigweg in staat om u advertenties te sturen, via e-mail, van andere e-commerce die tot de Network Flyer Tech behoort. De informatie verkregen op de websites van het Transactionale-netwerk wordt verzonden en opgeslagen voor verwerking op de Flyer Tech server in Frankrijk. Deze gegevens worden verwijderd na 30 zonnedagen na de eerste communicatie. Flyer Tech voldoet aan de bepalingen inzake gegevensbescherming op basis van informatie over de verwerking van persoonsgegevens op grond van art. 13 Wetgevend besluit van 30 juni 2003 n. 196 ("Privacy code").

Follow us on Facebook