POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Braggio s.n.c. z siedzibą w Viale dell'Industria, 24 - 37068 Vigasio (VR), CF i P. Iva 02647540232 (później, Właściciel lub Wylot Panelu), jako Administrator Danych, informuje zgodnie z art.

Przedmiot leczenia

Administrator danych przetwarza dane osobowe (np. imię, nazwisko, kod podatkowy, adres e-mail, numer telefonu itp., dane osobowe, a nawet dane) również uzyskane ustnie lub przekazane przez osobę, której dane dotyczą, podczas rejestracji na stronie internetowej i/lub w momencie rejestracji w serwisie newsletterowym administratora danych lub w momencie wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania twoich danych osobowych, w celach informacyjnych, dotyczących prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub zablokowania ich wykorzystania, a także w przypadku pytań dotyczących ewentualnego cofnięcia już udzielonych zgód lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, zapraszamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres info@outletpannelli.it.

Podstawa prawna i cel Przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane:

A) bez wyraźnej zgody zainteresowanej strony (art. 6 pkt F RODO), do realizacji przedmiotu spółki Właściciela, w szczególności:

wypełnianie zobowiązań przedumownych, umownych i podatkowych wynikających z istniejących stosunków z Klientem;

w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w przepisach ustawowych, wykonawczych, wspólnotowych lub zarządze Urzędu;

zezwalają Użytkownikowi na zapisanie się do usługi newslettera świadczonej przez Administratora danych i wszelkich innych Usług, o które mogą być wymagane;

wykonywania praw administratora danych.

B) za zgodą zainteresowanej strony (art. 6 lit. A RODO), poprzez konkretne informacje i oddzielnie od nich, w celach w nim wskazanych.

Należy pamiętać, że klienci Outlet del Pannello mogą być wysyłani drogą handlową dotyczącą usług i produktów Administratora Danych podobnych do tych, z których Klient już korzystał, chyba że zainteresowana strona wyraźnie się z tym nie zgadza.

Jak leczyć

Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się w drodze czynności wskazanych w art. 4 n. 2 RODO i dokładnie: gromadzenie, rejestracja, organizacja, przechowywanie, konsultacja, przetwarzanie, modyfikacja, wybór, ekstrakcja, porównanie, wykorzystanie, wzajemne połączenia, blokowanie, komunikacja, usuwanie i niszczenie danych. Dane osobowe podlegają zarówno przetwarzaniu elektronicznemu, jak i elektronicznemu.

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa w art. 2 tych informacji, a w każdym razie przez okres nie dłużej niż 10 lat od zakończenia stosunku z Klientem. Dane zbierane i niepodlegające przechowywaniu określone przez prawo będą przechowywane nie później niż 2 lata od zakończenia stosunku z podmiotem danych.

Dane będą również przetwarzane zgodnie z zasadą poufności i bezpieczeństwa, w szczególności wszystkie techniczne, informatyczne, organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa zostaną przyjęte, tak aby odpowiedni poziom ochrony danych wskazany w art. 32 RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do bezpłatnego informowania o przechowywanych przez nas danych osobowych, a także

w stosownych przypadkach prawo do żądania ich sprostowania lub anulowania, a także ograniczenie przetwarzania, a także prawo do zezwolenia na ich możliwość ich przekroczenia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania twoich danych osobowych, w celach informacyjnych, dotyczących prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub zablokowania ich wykorzystania, a także w przypadku pytań związanych z

jeśli już udzielone zgody zostaną cofnięte lub sprzeciw wobec pewnego wykorzystania danych, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych w naszych informacjach prawnych.

Ponadto masz prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego ochrony danych.

Reklama e-mail z rejestracją biuletynu

Jeśli zarejestrujesz się w naszym Newsletterze, wykorzystujemy dane absolutnie niezbędne i instrumentalne w tym celu lub dane przekazane przez Ciebie oddzielnie, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailem na podstawie Twojej zgody.

W każdej chwili można anulować subskrypcję Newslettera, wysyłając wiadomość do poniższych kontaktów lub za pośrednictwem specjalnego linku dostępnego w każdym Biuletynie.

Po anulowaniu danych usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych i z zastrzeżeniem naszej rezerwacji na późniejsze wykorzystanie danych,

zostały prawidłowo poinformowane w niniejszym oświadczeniu zgodnie z przepisami prawa.

Dostęp do danych

Dane klienta mogą być udostępniane w celach, o których mowa w art. 2.A) i 2.B) tych informacji:

pracowników i współpracowników Administratora Danych, jako wewnętrznych administratorów danych i/lub menedżerów i/lub administratorów systemu;

osobom trzecim (na przykład dostawcom do zarządzania i utrzymania strony internetowej, dostawcom, instytucjom kredytowym, firmom profesjonalnym itp.), którzy prowadzą działalność outsourcingową w imieniu Administratora danych, jako zewnętrzni administratorzy danych.

Komunikacja danych

Bez wyraźnej zgody Klienta (art. 6lett.b) i c) RODO) Administrator danych może przekazać dane w celach, o których mowa w art. 2.A) tych informacji organom nadzorczym, organom sądowym, a także© wszystkim innym podmiotom, którym komunikacja jest obowiązkowa przez prawo lub niezbędna do realizacji tych celów.

Przesyłanie danych

Zarządzanie i przechowywanie danych osobowych odbywać się będzie na serwerach Administratora Danych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i/lub firm trzecich wyznaczonych i należycie wyznaczonych na podmioty przetwarzające dane. Serwery znajdują się obecnie w Stanach Zjednoczonych. Dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską. W każdym przypadku przyjmuje się, że Administrator Danych, w razie potrzeby, będzie miał prawo przenieść lokalizację serwerów do Włoch i/lub Unii Europejskiej i/lub krajów spoza UE. W takim przypadku Administrator danych zapewnia już, że przekazywanie danych poza UE nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierając, w razie potrzeby, umowy gwarantujące odpowiedni poziom ochrony i/lub przyjmując standardowe klauzule umowne przewidziane przez Komisję Europejską.

Charakter przekazywania danych i konsekwencje odmowy udzielenia odpowiedzi

Podanie danych do celów, o których mowa w art. 2.A) niniejszych informacji jest obowiązkowych. Niepodanie świadczenia uniemożliwi Braggio s.n.c. kontynuację obecnych relacji z Zainteresowaną Stroną.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako zainteresowana strona, Klient posiada prawa, o których mowa w art. 15-21 RODO, a dokładnie prawa:

I. uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazywania w zrozumiałej formie;

Ⅱ.. uzyskać wskazanie:

pochodzenia danych osobowych;

celów i metod przetwarzania;

logikę stosowaną w przypadku obróbki wykonywanej za pomocą instrumentów elektronicznych;

dane identyfikacyjne posiadacza, kadry kierowniczej i wyznaczonego przedstawiciela;

tematów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być ujawniane lub które mogą zostać poinformowane o nich jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium państwa, zarządzający lub osoby wyznaczone;

Iii. uzyskać:

aktualizowanie, poprawianie lub, gdy jest to dla Ciebie interesujące, integracja danych;

usunięcie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, które nie muszą być przechowywane w odniesieniu do celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;

dowód, że transakcje określone w lit.

Iv. sprzeciwić się, w całości lub w części:

z uzasadnionych powodów przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli © w celu ich gromadzenia;

przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej, za pomocą zautomatyzowanych systemów połączeń bez interwencji operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub za pośrednictwem tradycyjnych metod marketingowych pocztą telefoniczną i/lub papierową. Należy podkreślić, że prawo do sprzeciwu zainteresowanego, określone w lit. W związku z tym osoba, której dane dotyczą, może podjąć decyzję o otrzymywaniu wyłącznie informacji za pomocą tradycyjnych metod lub jedynie zautomatyzowanej komunikacji lub żadnego rodzaju komunikacji.

W stosownych przypadkach Klient ma zatem prawa, o których mowa w art. 15-21 RODO, czyli prawo dostępu do, prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, a także© prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Procedury wykonywania praw

Klient może w każdej chwili skorzystać ze swoich praw, wysyłając:

- listem poleconym A/R w Braggio S.n.c., Via dell'Industria 24, 37068 Vigasio (VR);

- e-mail na adres info@outletpannelli.it

Drobne

Usługi Administratora danych nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia, a Administrator danych nie gromadzi celowo danych osobowych dotyczących małoletnich. W przypadku nieumyślnego zarejestrowania informacji o małoletnich, Administrator danych usunie je w odpowiednim czasie, na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Właściciel, menedżer i osoby wyznaczone

Administratorem danych jest Braggio S.n..c w imieniu swojego przedstawiciela prawnego.

Zaktualizowana lista administratorów danych i administratorów danych jest przechowywana w siedzibie administratora danych.

Zmiany w niniejszych Zasadach

Niniejsza Polityka może ulec zmianie. Dlatego wskazane jest regularne sprawdzanie niniejszej Polityki i odwoływanie się do najbardziej aktualnej wersji.

Transakcyjne przez Flyer Tech

Transactionale by Flyer Tech jest usługą Flyer Tech S.r.l., Via San Donato, 82, Bolonia, BO 40127, Włochy (€œFlyer Tech€). Transactionale by Flyer Tech używa Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i kodu pocztowego do prezentowania reklam. W związku z tym w momencie zamówienia twoje imię i nazwisko, adres e-mail i kod pocztowy są przekazywane firmie Flyer Tech za pośrednictwem bezpiecznych usług sieci Web.

Składając zamówienie na tej stronie internetowej, wyrażasz zgodę na przekazywanie i przetwarzanie twoich odpowiednich danych w sposób i w celach opisanych powyżej. Przetwarzanie takich danych pozwala po prostu Flyer Tech wysyłać Ci reklamy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, innych e-commerce należących do Network Flyer Tech. Informacje uzyskane na stronach internetowych należących do sieci Transactionale są przesyłane i zapisywane do przetworzenia na serwerze Flyer Tech we Francji. Dane te są usuwane po 30 dniach słonecznych z pierwszej komunikacji. Flyer Tech przestrzega przepisów o ochronie danych zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Dekret ustawodawczy z dnia 30 czerwca 2003 r. n. 196 ("Kodeks prywatności").

Follow us on Facebook